Comparteix:

Grups i centres de Recerca

Grups de Recerca

Responsable: Josep Maria Olm

Objectius

L'objectiu del grup és contribuir al progrés del coneixement científic, la formació de personal especialitzat i la difusió dels avenços tecnològics.
L'activitat de recerca es centra en els següents àmbits:

 • Modelització i control de sistemes complexos
 • Aplicació a problemes relacionats amb la generació, acondicionament, us i emmagatzament d’energia elèctrica.

Web

https://aces.upc.edu/en

Responsable: Francesc Pozo

Objectius

CoDAlab és un grup actiu en una intersecció interdisciplinària d'àrees com les matemàtiques aplicades, l'enginyeria i control de sistemes, l'energia o l'enginyeria biomèdica.


La recerca dins de CoDAlab avança en dues direccions interrelacionades: una teòrica, que proporciona informació sobre l'estat de l'art; i una aplicada, desenvolupant eines útils en sistemes del món real, especialment en sistemes mecànics, enginyeria civil i, més recentment, en l'àmbit de l';enginyeria biomèdica.

Web

https://codalab.upc.edu/en

Responsable: Miquel Àngel Fiol

Objectius

El grup de recerca té un ampli ventall d'interessos que inclouen:

 • Problemes extrems en combinatòria i teoria de grafs
 • Teoria algebraica de gràfics, combinatòria additiva, coloració de gràfics, etiquetatges i descomposicions de gràfics
 • Geometria combinatòria, teoria geomètrica i combinatòria de grups o xarxes complexes.

Web

https://futur.upc.edu/COMBGRAPH

Responsable: Clemens Huemer

Objectius

La geometria computacional és una disciplina que es troba entre les matemàtiques i la informàtica teòrica. El grup de recerca DCCG estudia problemes de:

 • Geometria computacional i les seves aplicacions
 • Geometria discreta i combinatòria i teoria de grafs
 • Aspectes estructurals i geomètrics de gràfics/xarxes

Web

https://dccg.upc.edu/

Responsable: Xavier Cabré

Objectius

Els objectius del present Grup de Recerca són l'estudi de diverses matèries de l'àmbit de les Equacions en Derivades Parcials i les seves Aplicacions (GREDPA), combinades també amb l'estudi d'altres eines matemàtiques per tractar alguns models específics.

Es posa un èmfasi particular en els models que provenen de la Física, la Biologia Matemàtica i les aplicacions tecnològiques.

Web

https://edps.upc.edu/en

Responsable: Jaume Sanz

Objectius

L'activitat de recerca es centra en els següents àmbits:

 • Recerca i desenvolupament en l'àmbit de la navegació GNSS precisa (GPS, GLONASS, GALILEO i SBAS)
 • Observació de la Terra (sondeig atmosfèric de la ionosfera i la troposfera)
 • Modelització de processos i sistemes de ciències de la terra, inclosa la biotecnologia

Web

https://gage.upc.edu/en

Responsable: Marc Noy

Objectius

L'objectiu és dur a terme investigacions en els camps de la combinatòria enumerativa, la combinatòria algebraica i la teoria de grafs.

Web

https://futur.upc.edu/GAPCOMB

Responsable: Eva Miranda

Objectius

L'objectiu general del grup és estudiar propietats d'estructures matemàtiques de tipus geomètric, com ara varietats algebraiques, simplèctiques, diferencials, etc., i es pretén fer des de diferents punts de vista (global, local, dinàmic, de cara a les aplicacions) i usant diferents tècniques (geomètriques, algebraiques, topològiques, aritmètiques, diferencials i computacionals).

Web

https://geomap.upc.edu/en/

Responsable: Ramon Quintanilla

Objectius

L'objectiu principal del grup de recerca és estudiar problemes termomecànics que es puguin modelar en termes d'equacions en derivades parcials. El camp d'interès del grup és ampli, però, i inclou no només problemes tèrmics sinó també altres temes que es poden modelar en termes de problemes de valor inicial i límit.

Web

https://futur.upc.edu/GRAA

Responsable: Maria Rosa Massa

Objectius

L'activitat de recerca es centra en els següents àmbits:

 • Dur a terme i promoure investigacions sobre la història de la ciència i la tecnologia;
 • Difondre els resultats de la recerca a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial, a la Universitat Politècnica de Catalunya i al món acadèmic en general;
 • Donar suport a les activitats docents i de recerca de les unitats i grups de la Universitat Politècnica de Catalunya;
 • Fomentar la conservació, la recuperació, la reutilització i l'estudi del nostre patrimoni cultural i tècnic.

Web

https://futur.upc.edu/GRHCT

Responsable: Xavier Molinero

Objectius

L'activitat de recerca es centra en la recerca en els fonaments i aplicacions de la teoria de jocs.
Les principals línies teòriques són les següents:

 • Jocs cooperatius i conceptes de solució
 • Mecanismes col·lectius de presa de decisions i índexs de poder
 • Restriccions a la cooperació; (d) multiplicitat d'alternatives
 • Estudi del programari relacionat

Les àrees d'aplicació inclouen economia, ciències polítiques, sociologia, gestió, programació industrial i tecnologies com la criptografia i la fiabilitat.

Web

https://futur.upc.edu/GRTJ

Responsable: Manuel Hernández

Objectius

L'activitat de recerca es centra en la recerca, desenvolupament i prototipatge en l'àmbit de la determinació ionosfèrica precisa (com ara el contingut total d'electrons, densitat d'electrons, ones ionosfèriques, signatures de flama solar, centelleig, signatures sísmiques, entre d'altres), meteorologia espacial i navegació precisa, basada en satèl·lit. sistemes.

Web

https://futur.upc.edu/IonSAT

Responsable: Jorge Luis Villar

Objectius

L'objectiu principal del grup de recerca és l'estudi de problemes matemàtics en criptologia. Les principals àrees de recerca són les següents:

 • Criptografia distribuïda
 • Protocols segurs

Els grups que treballen en protocols criptogràfics han de compartir informació secreta. També s'estudien els esquemes de càlcul multipartit i per compartir secrets. L'objectiu dels protocols criptogràfics segurs és analitzar i dissenyar protocols eficients i segurs, tant per a l'encriptació
com per a la signatura digital.

Web

https://futur.upc.edu/MAK

Responsable: María José Jimenez

Objectius

Les activitats de recerca realitzades en el grup de treball MAPTHE s'han emmarcat en el context de les matemàtiques discretes, concretament en l'estudi de paràmetres que informen sobre la connectivitat i les propietats estructurals de les xarxes. Les tècniques utilitzades pel grup provenen dels camps de la Combinatòria i la Teoria del Potencial Discret.

Web

https://futur.upc.edu/MAPTHE

Responsable: M. Isabel Garcia Planas

Objectius

L'activitat del grup s'emmarca en la Teoria de Sistemes, tenint com a distintiu l'ús sistemàtic de tècniques geomètriques. El projecte entrecreua dues línies de treball: els subespais A-invariants i els sistemes bimodals, commutats i multi-agents. Un altre problema a estudiar és el del desacoblament de les pertorbacions de xarxes dinàmiques tractant de dissenyar una realimentació per fer que el sistema de circuit tancat sigui desacoblat on els subespais invariants controlats juguen un paper clau.

Web

https://futur.upc.edu/SCL-EG

Responsable: Tere M. Seara

Objectius

La seva activitat de recerca està dirigida al desenvolupament de mètodes analítics i numèrics per sistemes dinàmics, gaudint de lideratge científic en diversos temes, com:

 • Integrabilita i objectes invariants
 • Teoria K.A.M.
 • Camps vectorials plans i aplicacions a neurociència
 • Mètode de Poincaré-Melnikov
 • Escissió exponencialment petita de separatrius
 • Difusió
 • Mecànica Celest i Astrodinàmica

Web

https://dynamicalsystems.upc.edu/en

Responsable: Marta Peña

Objectius

Aquest grup de recerca pretén promoure les disciplines STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) des de la seva vessant social. Una manera d'aconseguir una major motivació dels estudiants STEM, des del punt de vista didàctic, és a través de la contextualització, il·lustrant l'ensenyament de les ciències bàsiques mitjançant aplicacions tecnològiques o d'enginyeria.

Web

https://socstem.upc.edu/

Responsable: Joan Carles Lario

Objectius

El grup té com a objectiu dur a terme investigacions en teoria de nombres i geometria aritmètica.

Web

https://futur.upc.edu/176525

Grups i Instituts de Recerca

Grups de investigació externs (participats per membres del Departament)

Responsable

Objectius

El grup estudia sistemes fora d'equilibri mitjançant tècniques de dinàmica no lineal i la seva aplicació a l'autoorganització de sistemes complexos, formació de patrons espai-temporals, sistemes biofísics, ciència dels materials, dispositius a nanoescala, estudis i mesures en acústica arquitectònica i ambiental i energètica.

Responsable  

Objectius

Investigació bàsica i aplicada a les àrees de treball clàssiques de la Geodèsia, la Teledetecció i Fotogrametria, la Topografia, i, en general, totes les relacionades amb la informació geogràfica i la seva representació cartogràfica. Però amb especial atenció als nous sensors i tècniques per la captura, processat, emmagatzematge i tractament de la informació geogràfica: sistemes GNSS (GPS, GALILEO,...), sensors Làser Escàner (LIDAR, terrestre i aeri), altimetria i captura d'imatges per satèl.lit, avaluació de riscos naturals emprant GIS, etc

Responsable Jordi Castro

Objectius

El grup treballa tant en l'optimització numèrica com en la modelització de problemes que es poden resoldre mitjançant l'optimització. El seu treball d'optimització numèrica inclou l'anàlisi de nous algorismes d'optimització (lineals, no lineals, continus i enters) i la seva convergència, el desenvolupament de procediments numèrics per a la seva implementació computacional eficient i la comparació amb algorismes existents.

Responsable Cecilio Angulo

Objectius

Els principals camps d'estudi del grup són la teoria i aplicació dels sistemes d'aprenentatge i el raonament qualitatiu. El grup està implicat en la investigació i desenvolupament de tecnologies de soft computing omnipresents en àrees d'aplicació que condueixen a la millora de la qualitat de vida de les persones i comunitats. https://futur.upc.edu/GREC

Responsable Francisco Javier Villasevil

Objectius

El grup de investigació INSIDE té com objectiu la innovació, el desenvolupament i la investigació relacionades amb els sistemes de aprofitament energètic sostenible i ergonòmic. Així com I+D+I en els sistemes, les metodologies i les estratègies d'aplicació de eines multimèdia i audiovisuals al disseny i a la formació tecnològica. https://futur.upc.edu/INSIDE

Responsable Antonio Huerta

Objectius

La recerca de LaCàN se centra en la modelització matemàtica i la mecànica computacional. Més concretament, s'esforça en: (1) desenvolupament i anàlisi de mètodes computacionals i (2) aplicacions en ciències aplicades i enginyeria que aportin un valor afegit important. https://www.lacan.upc.edu/

Responsable Ricard Gavaldà

Objectius

LARCA és un grup de recerca internacional que treballa en mineria de dades, aprenentatge automàtic, anàlisi de dades i lingüística matemàtica. Normalment afrontem problemes des de principis matemàtics sòlids, utilitzant eines i tècniques de modelització d'algorítmica, complexitat computacional, teoria d'autòmats, lògica, matemàtiques discretes, estadístiques i sistemes dinàmics. També estem iniciant associacions amb empreses i altres institucions per aplicar les nostres solucions a problemes del món real. https://www.fib.upc.edu/en/research/research-groups/larca-relational-algorithmics-complexity-and-learning-laboratory

Responsable Mariano Lopez 

Objectius

L'objectiu del grup és el desenvolupament científic i tecnològic de sistemes i equips d'adquisició remota, amb especial èmfasi en la instrumentació virtual i l'oceanografia, incloent simulacions i mètodes d'anàlisi estadístic, utilitzant tècniques avançades de disseny electrònic. http://www.cdsarti.org

Responsable Ramon Pérez

Objectius

Anàlisi temporal i de freqüència de senyals i sistemes complexos basats en tècniques d'Intel·ligència Artificial; Disseny de controladors per a sistemes complexos basats en tècniques d'Intel·ligència Artificial; Supervisió i supervisió intel·ligent de sistemes complexos; Optimització de sistemes complexos mitjançant tècniques d'Intel·ligència Artificial; Validació i reconstrucció de dades de sensors mitjançant tècniques d'Intel·ligència Artificial. https://futur.upc.edu/SIC

Responsable Carlos Andújar

Objectius

L'any 2012 es va crear el Centre de Recerca en Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica sumant-se a l'experiència de Moving Group de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i del Grup de Geometria i Gràfica de la Universitat de Girona (UdG). https://futur.upc.edu/ViRVIG